fbpx

Terms and conditions + privacy policy

Welkom op homelinen.eu. Deze site is eigendom van Home Linen, geregistreerd onder naam Christine Verkin, met maatschappelijke zetel te 9000 Gent, ondernemingsnummer 0588.613.915 en respecteert de privacy in overeenstemming met de bepalingen van de Wet van 8 december 1992 op de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer en het K.B. van 13 februari 2001 ter uitvoering van voornoemde wet. Deze site is aangepast aan de nieuwe GDPR.

Dit privacybeleid informeert u over de wijze waarop informatie wordt ingezameld, gebruikt en doorgegeven.

Wij respecteren de privacy van alle gebruikers en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die ons wordt verschaft vertrouwelijk wordt behandeld, meer nog, op geen enkel moment worden uw gegevens gebruikt voor andere doeleinden en/of worden ze aan derden verstrekt.

Wel verzamelt deze site informatie over het bezoekersaantal en de geografische locatie van de gebruikers, en dit louter om statistische redenen.

De inhoud van deze site (teksten en foto’s en video’s) zijn beschermd door hun intellectuele rechten en behoren toe aan Studio BRANDWERK. De informatie op deze site is van algemene aard en kan niet als juridisch advies beschouwd worden.

Home Linen levert grote inspanningen opdat de informatie juist en bijgewerkt is; ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen. Indien bepaalde informatie onjuist zou zijn, zal de organisatie dit zo spoedig mogelijk rechtzetten. Home Linen of elk individu van de organisatie, kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor foutieve informatie. 

De website kan links bevatten naar websites of pagina’s van derden. Dit impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.

Mochten er opmerkingen zijn, gelieve te mailen naar info@homelinen.eu, waarvoor onze dank.

© 2021 Home Linen

Home Linen vindt het belangrijk om de persoonsgegevens en privacy van haar website-bezoekers te beschermen. Hieronder lees je wat dat inhoudt:

1. Verwerking en bescherming van persoonsgegevens en privacy
2. Gebruikersovereenkomst website
3. Gebruik van cookies

1. Verwerking en bescherming van persoonsgegevens en privacy

In het kader van zijn dienstverlening legt Home Linen gegevens vast: voornaam, familienaam en e-mailadres. Home Linen verkrijgt deze persoonsgegevens via e-mail, (online) formulieren, reguliere post, sociale media, apps, telefoon en deze kunnen worden opgenomen in de databanken van Home Linen, zonder eindtermijn.

Home Linen gebruikt deze gegevens om je op de hoogte te brengen van (nieuwe) producten, diensten, activiteiten van Home Linen en voor toekomstgerichte ledenadministratie. Opgeslagen gegevens kunnen worden gecombineerd met andere persoonlijke gegevens waarover Home Linen beschikt. Deze gegevens kunnen gebruikt worden in het netwerk van één van de aangesloten merken van Home Linen. De gegevens worden niet gebruikt buiten het netwerk.

De meeste informatie op deze site is beschikbaar zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt. Toch is het mogelijk dat je om persoonlijke informatie gevraagd wordt. Deze informatie zal enkel gebruikt worden voor doeleinden die eigen zijn aan de dienstverlening van Home Linen.

Je kan je, kosteloos en op verzoek, steeds verzetten tegen het gebruik van je gegevens voor direct marketing-doeleinden. Je beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van je persoonsgegevens. Je kan gratis de schriftelijke mededeling bekomen van je persoonsgegevens. Indien nodig kun je ook vragen deze gegevens te corrigeren, aan te vullen of niet verder te gebruiken. We vragen je hiervoor contact op te nemen met Home Linen: info@homelinen.eu.

Home Linen verzamelt noch gebruikt informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid, tenzij Home Linen op voorhand je toestemming hiervoor heeft verkregen.

Home Linen verbindt zich ertoe de best mogelijke veiligheidsmaatregelen te treffen om te voorkomen dat misbruik gemaakt wordt door derden van de gegevens.

Home Linen behoudt het recht om zijn privacybeleid te wijzigen. Op deze webpagina vind je altijd de meest recente versie. Bekijk daarom regelmatig ons privacybeleid op de website.

2. Gebruikersovereenkomst website

Artikel 1 : Voorwerp

Deze gebruikersovereenkomst bevat de bepalingen en de voorwaarden die van toepassing zijn op het gebruik van de informatie en de diensten aangeboden door de site. De gebruiker van de site en van de diensten die door de site aangeboden worden, wordt geacht ingestemd te hebben met de bepalingen van deze gebruikersovereenkomst.

Artikel 2 : Aansprakelijkheid

De inhoud van homelinen.eu, kan ten allen tijde worden aangepast, gewijzigd of aangevuld zonder voorafgaande aankondiging of kennisgeving. Home Linen kan geen garantie bieden voor de goede werking van de website of het al dan niet opnemen van informatie. Noch kan Home Linen aansprakelijk worden gesteld voor een eventuele tijdelijke onbeschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

Home Linen kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de onjuistheid of tekortkomingen in de gegevens op homelinen.eu. Dit geldt zowel voor informatie die Home Linen zelf op de website plaatst als voor informatie afkomstig van derden of gebruikers.

Incorrecte gegevens of tekortkomingen op deze site geven geen recht op enige financiële of andere schadevergoeding. Home Linen is niet aansprakelijk ten aanzien van gebruikers en derden voor mogelijke geleden directe, indirecte, incidentele schade, winstderving of eender welke schade veroorzaakt door haar nalatigheid of vergetelheid in het verschaffen, compileren, schrijven en interpreteren van informatie.

De website homelinen.eu bevat hyperlinks naar websites van derden of van zijn partners. Deze verwijzingen impliceren op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. Noch kan Home Linen aansprakelijk worden gesteld voor hun inhoud of voor eventuele schade door gebruik ervan.

Artikel 3 : Intellectuele eigendom en copyright 

De gebruiker erkent uitdrukkelijk dat de op de site verstrekte gegevens eigendom zijn en blijven van Home Linen. De gegevens kunnen enkel worden overgenomen voor persoonlijk of educatief gebruik, mits bronvermelding. Niets van de site mag gebruikt worden voor commerciële doeleinden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Home Linen. Het is ook verboden om deze informatie elektronisch op te slaan of te gebruiken voor illegale doeleinden.

Artikel 4 : Bewijs en toepasselijk recht 

Het Belgische recht is van toepassing. Partijen aanvaarden dat de elektronische communicatie tussen hen beiden rechtskracht bezit van schriftelijk bewijs. In geval van geschillen of betwisting zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Brussel bevoegd.

3. Gebruik van cookies

Home Linen maakt op homelinen.eu gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestand dat een website via de browser opslaat op je harde schijf. In een cookie zit informatie opgeslagen over webpagina’s die je hebt bezocht. Er worden geen persoonsgegevens bijgehouden in deze cookies. Cookies worden toegepast om de website beter te laten functioneren en het gebruik van de website te vergemakkelijken.

Cookies  voor analytische doeleinden

Deze website maakt voorts gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”) voor statistische doeleinden. Google Analytics maakt zelf gebruik van cookies om te analyseren hoe bezoekers de website gebruiken. De door de cookies gegenereerde informatie over je gebruik van de website (met inbegrip van je IP-adres, tijdstip waarop je de site bezoekt, het type browser dat je hanteert, de pagina’s die je raadpleegt en de bestanden die je downloadt) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om rapporten over de website-activiteit op te stellen voor Home Linen. Google mag deze informatie niet aan derden verschaffen tenzij Google hiertoe wettelijk wordt verplicht. Google zal je IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. Door gebruik te maken van de website van Home Linen geef je toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Google stelt zich te houden aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming

Indien je niet wil dat er gegevens over je websitebezoek doorgegeven worden aan Google Analytics kan je de Google Analytics Opt-out Browser Add-on downloaden en installeren.

Meer info over privacy in Google Analytics kan je hier terugvinden.

Cookies verwijderen en uitschakelen

De meeste internetbrowsers zijn zo ingesteld dat ze cookies automatisch accepteren. Via de browserinstellingen op je computer kan je echter reeds geplaatste cookies verwijderen en het plaatsen van nieuwe cookies weigeren. De wijze waarop verschilt per browser. Raadpleeg indien nodig de help functie van je browser.

Als je deze cookies verwijdert of weigert, kan je misschien niet van alle mogelijkheden van de website van Home Linen gebruik maken.

4. Verkoopsvoorwaarden met betrekking tot online verkoop.

Artikel 1: Algemene bepalingen

De e-commerce website van Home Linen, een vennootschap met maatschappelijke zetel te Korenlei 3, 9000 Gent, BTW BE 0588.613.915, biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.

Onderhavige Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”) zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van homelinen.eu moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Home Linen aanvaard zijn.

Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen.

Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld. 

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Artikel 3: Aanbod

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Home Linen niet. Home Linen is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Home Linen is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.

Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst. 

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Home Linen. Home Linen kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Artikel 4: Online aankopen

De Klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen: 

 • via kredietkaart
 • via bankkaart

Home Linen is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is. 

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst

De levering gebeurt door de gekoppelde transportpartner waarmee Home Linen samenwerking.

Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, worden de goederen aan de woonplaats van de Klant geleverd binnen 30 dagen na ontvangst van de bestelling. 

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld worden gemeld aan Home Linen.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door de Home Linen was geboden. 

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van Home Linen. 

De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Home Linen te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

Artikel 7: Herroepingsrecht

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij Home Linen.

Indien het herroepingsrecht van toepassing is:

De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag voor verkoopovereenkomsten (met inbegrip van overeenkomsten die zowel goederen als diensten betreffen) : “waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.”

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant Home Linen via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen.

Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan Home Linen heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan Home Linen – Korenlei 3 9000 Gent of aan.  De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant.

De Klant wordt verzocht de artikelen terug te sturen in hun oorspronkelijke staat en verpakking, met alle erbij geleverde accessoires, en gebruiksaanwijzingen. Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt Home Linen zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Alle teruggestuurde artikelen worden aandachtig onderzocht. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het artikel slechts mag inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen. Teruggestuurde artikelen mogen gepast worden, maar mogen niet gebruikt zijn. Wanneer een artikel een waardevermindering is ondergaan door het gebruik van de Klant zal dit ten laste van de Klant in rekening worden gebracht.

In geval van een overeenkomst voor de verrichting van diensten, voeg de volgende tekst in : “Als de Klant heeft verzocht om de verrichting van diensten te laten beginnen tijdens de herroepingstermijn, betaalt de Klant een bedrag dat evenredig is aan hetgeen op het moment dat hij ons ervan in kennis heeft gesteld dat hij de overeenkomst herroept reeds geleverd is, vergeleken met de volledige uitvoering van de overeenkomst.”

Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal Home Linen alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat Home Linen op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kan Home Linen wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de Klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.

Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Klant voor een andere wijze van levering dan de door Home Linen geboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald.

Home Linen betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

Indien het herroepingsrecht niet van toepassing is, vermelden waarom op basis van de volgende categorieën:

De Klant kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor:

 • dienstenovereenkomsten na de volledige uitvoering van de dienst [als de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de Klant, en mits de Klant heeft erkend dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de overeenkomst volledig is uitgevoerd];
 • de levering of verstrekking van goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop […] geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;
 • de levering van volgens specificaties van de Klant vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
 • de levering van goederen die snel bederven of met een beperkte houdbaarheid;
 • de levering van verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;
 • de levering van goederen die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
 • de levering van alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij de sluiting van de verkoopovereenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de onderneming geen invloed heeft;
 • overeenkomsten waarbij de Klant specifiek verzocht heeft hem te bezoeken om daar dringende herstellingen of onderhoud te verrichten;
 • de levering van verzegelde audio- en verzegelde video-opnamen en verzegelde computerprogrammatuur waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
 • de levering van kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van overeenkomsten voor een abonnement op dergelijke publicaties;
 • overeenkomsten die zijn gesloten tijdens een openbare veiling;
 • de terbeschikkingstelling van accommodatie anders dan voor woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuurdiensten, catering en diensten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, indien in de overeenkomsten een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien;
 • de levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd, als de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de Klant en mits de Klant heeft erkend dat hij zijn herroepingsrecht daarmee verliest (bv. downloaden van muziek, software);
 • de overeenkomsten voor diensten voor weddenschappen en loterijen.

Artikel 8: Garantie

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.

Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant contact op te nemen met de Home Linen klantendienst en het artikel op zijn kosten terug te bezorgen aan Home Linen.

Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant Home Linen zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.

Artikel 9: Klantendienst

De klantendienst van Home Linen is bereikbaar op het telefoonnummer +32 9 223 60 93, via e-mail op info@homelinen.eu of per post op het volgende adres: Korenlei 3, 9000 Gent (België). Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

Artikel 10: Sancties voor niet-betaling

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Home Linen beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.

Onverminderd het voorgaande behoudt Home Linen zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

Alle vragen of opmerkingen kunnen worden doorgegeven via e-mail (info@homelinen.eu).

TOP

Login

Password Recovery

Lost your password? Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

SHOPPING BAG (0)